Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok X; No 2188

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Antoni Słonimski

(1895-1976)

Elegia miasteczek żydowskich


Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek,
W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy
Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek,
I śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bóżnicy.

Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany.
Krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto.
I wapnem sinym czysto wybielono ściany
Jak po zarazie jakiejś lub na wielkie święto.

Błyszczy tu księżyc jeden, chłodny, blady, obcy.
już za miastem na szosie, gdy noc się rozpala,
Krewni moi żydowscy, poetyczni, chłopcy,
Nie odnajdą dwu złotych księżyców Chagala.

Te księżyce nad inną już chodzą planetą,
Odfrunęły spłoszone milczeniem ponurym.
Już niema tych miasteczek, gdzie szewc był poetą,
Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem.

Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem,
Gdzie starzy żydzi w sadach pod cieniem czereśni
Opłakiwali święte mury Jeruzalem.

Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem,
I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa,
Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem.

Elegy for Jewish townships

They’re all gone, gone from Poland, the little Jewish shtetls,
From Karczew, from Hrubiszew, or Belz, for example,
Vainly you’ll search the windows for little lit candles, 
And strain your ear for singing from old wooden temples.

The last remnants have vanished, Jewish rags and scraps, all,
Blood with sand covered, traces all smoothed, and at least
One coat of greyish whitewash made cleaner each wall,
As after epidemics, or for some great feast.

Shines now here one moon only, strange, cool, and pale-yellow;
Past the town, on the highway, when night’s shadows fall,
My surviving Jewish kinfolk, poetic young fellows,
Will not find now the golden two moons of Chagall.

Those moons now encircle a different planet,
They have flown now, scared off by the silence grim-dour,
All these townships are gone, with their shoemaker- poet,
Clockmaker-sapient thinker, frisseur-troubadour.

All these townships are gone, where the biblical hymns
The wind joined with songs Polish and sad Slavic tunes,
When old Jews in the orchards sat under a quince
As they wept over holy Jerusalem stones.

All these towns are now gone, they have passed like a shadow,
And between word and word this dark spectre is lain,
Till they meet up as brothers, for new union ready,
The two nations now nurtured on centuries’ pain.

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::093];No: 2188; w sieci: 19.4.2009


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter