Seria poetycka; Polish poetry (English translations) ISSN 1176-7545; rok X; No 2185

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 

.
Zbigniew Herbert

(1924 -1998)

Domysły na temat Barabasza

Co stało się z Barabaszem? Pytałem nikt nie wie
Spuszczony z łańcucha wyszedł na białą ulicę
mógł skręcić na prawo iść naprzód skręcić na lewo
zakręcić się w kółko zapiać radośnie jak kogut
On Imperator własnych rąk i głowy
On Wielkorządca własnego oddechu

Pytam bo w pewien sposób brałem udział w sprawie
Zwabiony tłumem przed pałacem Piłata krzyczałem
tak jak inni uwolnij Barabasza Barabasza
Wołali wszyscy gdybym ja jeden milczał
stałoby się dokładnie tak jak się stać miało

A Barabasz być może wrócił do swej bandy
W górach zabija szybko rabuje rzetelnie
Albo założył warsztat garncarski
I ręce skalane zbrodnią
czyści w glinie stworzenia
Jest nosiwodą poganiaczem mułów lichwiarzem
właścicielem statków + na jednych z nich żeglował Paweł do Koryntian
lub + czego nie można wykluczyć +
stał się cenionym szpiclem na żołdzie Rzymian

Patrzcie i podziwiajcie zawrotną grę losu
o możliwości potencje o uśmiechy fortuny

A Nazarejczyk
został sam
bez alternatywy
ze stromą
ścieżką
krwi

What happened to Barabas?

What happened to Barabas? I asked no one knows
Released from chains he went into the white street
could have turned right gone straight ahead turned left
turned round crowed joyfully like a cock
He the Emperor of own hands and head
He the Governor of own breath

I ask because in a way I played a role in the matter
Drawn by the crowd before Pilate’s palace I shouted
as did others free Barabas Barabas
all shouted had I alone kept silent
all would have happened as it had to happen

And Barabas it may be returned to his band
in the mountains kills quickly robs professionally
Or he set up a pottery
and hands stained with crime
cleans in the clay of creation
Is a water carrier muleteer usurer
owner of ships – on one of these Paul sailed to Corinth

or – which cannot be ruled out –
became a valued informer for Roman pay

Look on and wonder at the turnabout games of fate
at the possibilities potentialities at smiles of fortune

While the Nazarene
remained alone
with no alternative
on the steep path
of blood

tłumaczył/translated by:  

 

Marcel Weyland (Sydney)
mpweyland@bigpond.com

[QZM03::0xx];No: 2185; w sieci: 14.4.2009


 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter