Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok IX; No 2161
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXLI)

.

władza / power

 

"Władza korumpuje, władza obsolutna korumpuje absolutnie'"
"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." 

 Lord Acton (John E. Dahlberg) (przypisywane też innym politykom)


 "Władza odurza człowieka. Kiedy człowiek jest odurzony alkoholem, może dojść do siebie, lecz kiedy odurzony jest władzą, rzadko zdrowieje."
"Power intoxicates men. When a man is intoxicated by alcohol,
he can recover, but when intoxicated by power, he seldom recovers."

 James F. Byrnes


 "Prawdziwa przyczyna, ta skuteczna, która prowadzi ludzi do utraty władzy jest to, że stają się niegodni do jej sprawowania."
"The real cause, the effective one, that makes men lose power
is that they have become unworthy to exercise it."

 Alexis de Tocqueville


 "Najbardziej niebezpieczną stroną władzy jest jej stosowanie tam, gdzie jest ona niestosowalna."
"The most dangerous thing about power
is to employ it where it is not applicable."

 David Halberstam


 "Nigdy nie mogłem pojąć jak istota racjonalna może znajdować sobie szczęście w sprawowaniu władzy nad innymi."
 "I have never been able to conceive how a rational being could
propose happiness to himself from i
the exercise of power over others."

 Thomas Jefferson


[QZM03::082];[QEP65::220]
No: 2161; w sieci: 14.3.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter