Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok X; No 2126
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXXXV)

.

Droga życiowa / Path (2)

 
Wyróżniający się geniusz lekceważy bitą drogę. 
Szuka pól dotąd niezbadanych."
"Towering genius disdains a beaten path.
It seeks regions hitherto unexplored."

Abraham Lincoln


"Jak spodziewasz się dotrzeć do końca swojej podróży, 
jeśli podążasz drogą wiodącą do miasta innego człowieka?"
"How do you expect to arrive at the end of your own journey
if you take the road to another man's city?"

Thomas Merton


"Nie ma skrótów do miejsc, do których warto iść."
"There are no shortcuts to any place worth going."

Beverly Sills


"Nie możemy dożyć sędziwego wieku na drodze kogoś innego."
"We can't reach old age by another man's road."

Mark Twain


Po omacku kroczymy drogą w mroku
I jeśli gdzieś się zagubimy,
Która droga jest zła
Z tego się nauczymy."
"All in the dark we grope along,
And if we go amiss
We learn at least which path is wrong,
And there is gain in this."

Ella Wheeler Wilcox


[QZM03::069];[QEP62::207]
No: 2122; w sieci: 30.1.2009

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)


v.46

  Site Meter