Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1560

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Boskość Księcia Filipa. 

Monarcha brytyjski czy monarchini jest z urzędu  głową kościoła anglikańskiego. Książę małżonek nie jest monarchą, a jednak w hierarchii teologicznej zaszedł znacznie wyżej niż jego królewska małżonka. 
Wyznawcy kultu cargo uważają go za istotę o boskim charakterze, na dodatek w ich panteonie jest on odpowiedzialny za sprawy boskiego zaopatrzenia. 
A sam kult cargo jest przedziwnym wynikiem zderzenia kultur zupełnie różnych pod względem strktury socjalnej, a przede wszystkim poziomu technicznego. 
Większość wyznawców zamieszkuje państewka i wysepki Oceanii, a centrum w tej chwili mieści sie na wyspie Tanna, obecnie Vanuatu, a poprzednio były to Nowe Hebrydy. Rzecz w tym, że kiedy pod koniec XIX wieku przybywali w te strony biali, działo się to za przyczyną sił wyższych, cudownych, niezrozumiałych dla miejscowych. Przybysze mieli wszystko co chcieli w niewyobrażalnych ilościach, kontaktowali się z dostarczycielami dóbr w jakiś cudowny sposób i prawie natychmiastowo, doszła do tego umiejętność zabijania na takie odległości, na jakie żaden łuk czy dmuchawa były bezskuteczne. Potem doszło jeszcze dostarczanie dóbr z nieba na każde życzenie. Jasną było więc rzeczą, że uruchomione były tu siły wyższe, a atrybutem ich działania były nabrzeża dla staków-kolosów, lotniska dla przyjmowania niebieskich ptaków-olbrzymów, magazyny, zbiorniki paliwa. Zaczęto więc budować surogaty portów, surogaty lotnisk, używać drewnianych karabinów, nosić cudaczne mundury pełne orderów. I tak powstała nowa religia oparta na wierzeniu, że czas dobrobytu nastąpi w wyniku naśladowania przybyszów. W czasie wojny o Pacyfik Amerykanie pobudowali wielkie bazy morskie i lotnicze, zatrudnili miejscowych do pomocy. Wzmogło to jeszcze pewność, że dobrobyt już blisko. Pojawił się też prorok Jon Frum, chyba stąd, że żołnierze amerykańscy przedstawiali się jako 'Jon from .. America', a symbolem ruchu stał się czerwony krzyż, jak na ambulansach armii amerykańskiej. 
Książę Filip wstąpił na panteon po wizycie na Nowych Hebrydach w roku 1974. Uznano, że pochodzi on właściwie z Tanna i tu wróci by rządzić. Data jego powrotu to 15 luty, ale rok nie jest znany. Zajmuje ważną pozycję w tutejszym panteonie, bo jest odpowiedzialny za transport dóbr niebieskich. Wysłano mu do Londynu nalnal, maczugę, która przysługuje tylko ważnym wodzom. Książę przysłał w podzięce swoje zdjęcie z własnoręcznym podpisem, co uznano za akceptację ich wiary, zapewnienie jgo powrotu i przejęcia władzy na narodem. 
Jak dotąd odpowiedni rok powrotu Księcia Filipa na Tanna jeszcze nie nastąpił. 
Obecnie obrzędy, defilady, konstrukcje ruchu cargo są motywem ściągającym turystów, i też dobrze.. 


The divinity of Prince Philip.

The English monarch is ex officio head of the Church of England. The Prince Consort is not a monarch, and yet in theological hierarchy he has climbed significantly higher than his royal spouse.
The followers of the cargo cult consider him to be a being of divine character, and, additionally he is in their pantheon a divine quartermaster responsible for supplies.
 
The cargo cult itself is the extraordinary result of a clash of cultures differing completely in their social structure and, above all, in their level of technical achievement. 
Most of the believers inhabit the petty principalities and islands of Oceania, and, at the moment, its centre is situated on the island Tanna, now part of Vanuatu, and once of New Hebrides. The point is that the arrival towards the end of the XIX century of the whites must have been a manifestation of a great and miraculous power beyond the locals’ understanding. The new arrivals had everything they wished for in unimaginable quantities, were able to contact the suppliers of the goods in some miraculous and virtually immediate manner, and, in addition, could kill at a distance so as to render useless any bow or blowpipe. And goods would be supplied from heaven in response to every wish. It was then clear that higher powers were here put in motion whose attributes were the wharfs for boats-colossi, airfields for the landing of giant birds, storehouses and fuel dumps. The locals thus began to build surrogate ports, surrogate airfields, use wooden rifles, and wear bizarre uniforms covered with medals. And thus arose a new religion based on the belief that an age of plenty will follow their imitation of the newcomers. During the war in the Pacific the Americans built huge navy and air bases, employing local labour. This deepened the belief that the age of plenty is near. A prophet by the name of Jon Frum appeared, probably because American soldiers introduced themselves as "Jon from…America"; and the movement’s symbol became the red cross, seen on American army ambulances.
Prince Phillip was inducted into the pantheon after his visit to New Hebrides in 1974. It was recognized that he originates from Tanna and will return there to rule. The date for his return is the fifteenth of February, the year unknown. He occupies an exalted rank in the local pantheon, for he is in charge of the heavenly goods. A nalnal, a club, was sent him to London, which is the emblem of important chiefs. The Prince sent in return his photograph with his autograph, which was seen as an acceptance of their faith, an assurance of his eventual return, and acceptance of his sovereignty over the people.
Until now the appropriate year for Prince Phillip’s return to Tanna has not eventuated.
And at present the ceremonies, marches and constructions of the cargo cult bring the tourists. And that, too, is to the good…

[QZD06::037];[QEP12::056] 57;ART30-010_K2;No: 1560
w sieci: 4.11.2006

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

v.85

  Site Meter