Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1554
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

.
 

Dopuszczalność tortur.

Pytanie - torturować czy nie torturować tylko na pierwszy rzut oka wydaje się proste i odpowiedź oczywista - nie torturować. 
Ale, jeśli życie setek czy tysięcy niewinnych ludzi zależeć może od tego, czy 'wydusi' się od oczywistego przestępcy informacje mogące zniweczyć na przykład zamach samobójczy czy lotniczy, rzecz nie jest taka prosta. 
Sekcja światowa BBC przeprowadziła źródłowe badania na ten temat opinii ludzi w 25  krajach, obejmując łącznie 27.000 osób.  
Pytani mieli się ustosunkować do tak ustawionych alternatyw:

*) Należy ustanowić jasne reguły przeciwko torturom, ponieważ każde stosowanie tortur jest niemoralne i osłabi międzynarodowe standardy praw człowieka.
**) Terroryści stanowią taką groźbę, że rządom powinno się umożliwić stosowanie tortur do pewnego stopnia jeśli można zdobyć tą drogą informacje, która uratuje niewinne osoby. 
Wyniki przedstawia poniższa tabelka warta dokładniejszego przestudiowania. 

 
Country
Kraj
Przeciwko
wszelkim
torturom *
Tortury do pew-
nego
dopuszczlne **
Bez zdania
Australia 75% 22% 3%
Brazil 61% 32% 8%
Canada 74% 22% 4%
Chile 62% 22% 16%
China 49% 37% 13%
Egypt 65% 25% 9%
France 75% 19% 6%
Germany 71% 21% 7%
Gt Britain 72% 24% 4%
India 23% 32% 45%
Indonesia 51% 40% 8%
Iraq 55% 42% 1%
Israel 48% 43% 9%
Italy 81% 14% 6%
Kenya 53% 38% 9%
Mexico 50% 24% 27%
Nigeria 49% 39% 12%
Philippines 56% 40% 5%
Poland 62% 27% 12%
Russia 43% 37% 19%
S Korea 66% 31% 3%
Spain 65% 16% 19%
Turkey 62% 24% 14%
Ukraine 54% 29% 18%
US 58% 36% 7%
Średnio 59% 29% 12%

Wynika z niej jasno, że ludność krajów szczególnie dotkniętych terroryzmem jest za stosowaniem tortur. Należą tu Izrael, Irak, Indonezja i Filipiny. Zaraz za nimi plasuje się Rosja, Stany Zjednoczone i kilka innych krajów.
Najmniej zwolenników tortur jest we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Zaraz za tymi krajami idą Niemcy. Widocznie sankcjonowane prawem tortury w przeszłości i stosunkowo małe zagrożenie w ostatnich dziesięcioleciach podnosi wiarę w ludzi...
Polska jest nieco poniżej średniej światowej (27% wobec 29%).
Choć większość pytanych była przeciwko torturom, to jednak prawie jedna trzecia je akceptuje. Wyraża się w tym cała bezradność zwykłych ludzi wobec rozpętanego terroryzmu, zwykle w imię wolności, wiary, sprawiedliwości, patriotyzmu. 
Niestety nic dobrego się nie zapowiada na tym polu. 


The acceptability of torture.

The question – whether to torture, or not – only at first glance appears simple and the answer appears obvious – not to torture.
However, if the lives of hundreds or thousands of innocent people may depend on what one may ‘squeeze out’ of an obvious evil-doer in the way of information which may, for example, thwart some suicidal aircraft hijacking, the matter becomes less simple.
TheBBC World Service carried out some on-the-spot research, testing opinion in 25 countries, 27,000 respondents being involved.

The participants had to state their attitude to the following alternatives:
*) There should be clear laws against torture, because each application of it is immoral and weakens the international standards of the rights of man.
**) Terrorists constitute such a threat, that governments should be able to use torture up to a certain level if this results in the obtaining of information which will save the lives of innocent human beings.

The results, shown in the table below , are worth careful study.

country against any use of torture torture up to a certain point permissible
no opinion
Australia 75% 22% 3%
Brazil 61% 32% 8%
Canada 74% 22% 4%
Chile 62% 22% 16%
China 49% 37% 13%
Egypt 65% 25% 9%
France 75% 19% 6%
Germany 71% 21% 7%
Gt Britain 72% 24% 4%
India 23% 32% 45%
Indonesia 51% 40% 8%
Iraq 55% 42% 1%
Israel 48% 43% 9%
Italy 81% 14% 6%
Kenya 53% 38% 9%
Mexico 50% 24% 27%
Nigeria 49% 39% 12%
Philippines 56% 40% 5%
Poland 62% 27% 12%
Russia 43% 37% 19%
S Korea 66% 31% 3%
Spain 65% 16% 19%
Turkey 62% 24% 14%
Ukraine 54% 29% 18%
US 58% 36% 7%
average 59% 29% 12%

What becomes clear is that the population of these countries which are specially affected by terrorism are in favour of torture being used. To these belong Israel, Iraq, Indonesia and the Phillipines. Immediately behind these stand Russia, United States, and several others.
Those least in favour of using torture are the Italians, French and Spanish . Immediately behind these are the Germans. Apparently the sanctioning of torture in the past, and the relatively minor threat during the last ten years cause an increase in belief in people.
Poland ranks somewhat below the world average (27% against 29%).

Although most of those surveyed were against torture, nevertheless nearly one third accept it. This demonstrates human powerlessness in the face of unbridled terrorism, usually in the name of freedom, religion, justice, patriotism.
Unfortunately none of this is a presage of anything good.

[QZE00::082];[QEP43::016]; No 1554
w sieci: 28.10.2006

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


v.85

  Site Meter