ISSN 1176-7545; rok VII; No 1547

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.
 

Poezja polska w tłumaczeniu Marcela Weylanda. 

Od pewnego czasu na tych stronach ukazują się polskie utwory poetyckie wraz z pięknymi przekładami angielskimi. Autorem tłumaczeń jest Marcel Weyland mieszkający w Sydney. Przetłumaczył także mickiewiczowskiego 'Pana Tadeusza' i tłumaczenie to ukazało się drukiem zyskując powszechne uznanie. 'Pan Tadeusz' w języku angielskim wkrótce zostanie udostępniony w ramach mojej biblioteki sieciowej (biblioteka). Obszerny zbiór w wersji dwujęzycznej zostanie także przygotowany w formie antologii w swoim czasie. 
Marcel Weyland tak o sobie pisze jako tłumaczu, eksponując największe swoje osiągnięcie - doskonałe tłumaczenie 'Pana Tadeusza' Adama Mickiewicza. 

 

Na tłumaczenie i jego jakość złożyło się wiele czynników:
13 lat szczęśliwego polskiego dzieciństwa (by zaszczepić trwałą miłość do tego kraju);
1.000.000 niemieckich i sowieckich żołnierzy (by dokonać inwazji Polski);
65 lat spędzonych na uchodźstwie (by nauczyć się znośnego angielskiego);
1 australijska żona (by wykonać ilustracje);
27 australijskich dzieci i wnucząt (by dostarczyć motywacji do pracy);
oraz 14 lat nałogowego wręcz oddania się sprawie - 
by przedstawić angielską wersję 'Pana Tadeusza' z zachowaniem oryginalnego rymu i rytmu. Ddzieła, na pisanie którego Mickiewicz poświęcił zaledwie dwa lata. 
Mickiewicz napisał 'Pana Tadeusza' w latach 1832 -1834 przebywając na emigracji i dzieło to polubili wkrótce polscy emigranci i wygnańcy. Warto zauważyć jak doskonale przedstawił sprawy, dla opisaniu których podjął tę pracę. A pracę tę podjął -  
- by opisać piękno rodzinnego kraju - zrobił to wspaniale!
- inspirować polską brać do walki o wolność - dokonał tego, i wolność została osiągnięta po 150 latach;
- by zabliźnić narastający rozdźwięk między Polakami a Litwinami - to dzieje się teraz, jako że oba kraje stały się członkami Unii Europejskiej; 
- wyperswadować Polakom by zrezygnowali ze swej endemicznej skłonności do kłótni i niezgody - sądzę, żeby to osiągnąć i dziesięciu Mickiewiczów nie wystarczy, ale idea jest piękna. W międzyczasie czytajmy jego dzieło z nadzieją na poprawę w przeciągu następnych 150 lat. 


Polish poetry translated by Marcel Weyland.

For some time now there have appeared on these pages selected Polish poems together with their beautiful translation into English. The author of these translations is Marcel Weyland of Sydney. He had already also translated Mickiewicz’s Pan Tadeusz which has appeared in print to universal acclaim. This Pan Tadeusz in English will soon be accessible on the pages of my internet library. The comprehensive collection of of poems, in a dual language form, shall also in near future be published as an anthology.

Marcel Weyland thus presents the genesis of his greatest achievement – the superb translation of Adam Mickiewicz’s 'Pan Tadeusz':

It took: 

13 years of happy Polish childhood (to instill a lasting love of the country).
1,000,000 German and Soviet soldiers (to invade Poland),
65 years of exile (to learn tolerable English),
1 Australian wife (to supply the drawings),
27 Australian children and grandchildren (to provide the motivation)
and 14 years of absolute addiction
to produce 1 English verse translation of Pan Tadeusz – which, originally, took Adam Mickiewicz only 2 years to write.

Mickiewicz was an exile when he wrote it between 1832 and 1834, and it has been especially loved by Polish exiles and emigrants ever since. It is interesting to consider how successful he turned out to be in some of the aims which he had for the writing of it:

- to paint the beauties of his native country - Brilliantly successful!
- to inspire fellow Poles to strive for freedom - It had done so, and this freedom was achieved after 150 years; 
- to heal the growing rift with Lithuania - This is happening, in the sense that both have become co-members of the European Union;
- to persuade Poles to abandon their endemic quarrelsomeness and disunity - I fear that even 10 Mickiewiczes would not be enough to achieve this, but it is a worthwhile ideal. In the meantime let us keep reading it, and hope to see an improvement in the next 150 years.

 

[QZE00::081]; No 1547
w sieci: 21.10.2006


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter