Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1531

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Internetowe randki orangutanów.

 

"Samotny, dobrze zbudowany, rudowłosy, przepadający za tropikalnymi owocami, zawieszaniem się na gałęziach, skakaniem z gałęzi na gałąź, a także iskaniem i czesaniem poszukuje partnerki internetowej z perspektywą spotkania się celem przedłużenia gatunku." 
Taki mniej więcej rodzaj usług internetowych mają wkrótce uruchomić uczeni holenderscy i indonezyjscy z zamiarem ratowania ginącego braterskiego nam gatunku organgutanów (Pongo pygmaeus i Pongo abelii). 
Ci nasi bardzo bliscy bracia i siostry, o nieznacznej różnicy genetycznej w stosunku do Homo sapeiens, licznie zamieszkiwali Malaje i Archipelag Indonezyjski, są obecnie ma wymarciu. W naturze żyją wyłącznie na Borneo i Sumatrze a liczebność ich ciągle maleje. O ile w roku 1987 było ich ponad 50.000, to w roku 2001 oceniano, że jest ich tylko nieco ponad 25.000, a obecnie pewnie znacznie mniej. Pewna ich liczba żyje w ogrodach zoologicznych, ale otrzymywanie potomstwa jest sprawą trudną. 
Ale od czego Internet, tak znakomicie ułatwiający kojarzenie par wśród osobników Homo sapiens? I tak uczeni holenderscy w Apeldoorn wpadli na pomysł założenia linii internetowej między Holandią a Indonezją, dzięki której orangutany mogłyby zapoznawać się wirtualnie z perspektywą kontynuowania romansu realnego. Rzecz zaczynać się będzie w romantycznym nastroju, potencjalni partnerzy będą się widzieć na ekranie, będą mogli sobie świadczyć drobne usługi, jak oferowanie owoców za naciśnięciem guzika, wymienić wymowne spojrzenia. Te umiejętności orangutany posiadają, co stwierdzono w doświadczeniach z użyciem kontaktów poprzez odpowiednio zmontowane lustra. Kiedy zoopsycholodzy stwierdzą pozytywne oznaki afektów, pozostanie tylko partnerów przetransportować do Holandii lub Indonezji i prokreacja nabierze rumieńców. 
Mając na względzie minimalne różnice genetyczne i niezwykłą atrakcyjność fizyczną samców Pongo, być może ta technika przyczyni się do zwielokrotnienia kontaktów międzygatunkowych, które na małą skalę praktykowano rzekomo od wieków. 


Internet Dating Service for Orangoutangs.

"Lonely, athletic, red-haired male, crazy about tropical fruit, hanging from branches, leaping from branch to branch, interested in de-lousing and grooming, seeks an internet partner with a view to establishing contact with the aim of ensuring the continuation of the species".
An internet service along such lines is about to be commenced by Dutch and Indonesian scientists who wish to save from extinction our kin species of orangoutangs (Pongo pygmaeus and Pongo abelli)
.

These closely related to us brothers and sisters, barely distinguishable genetically from Home sapiens, once numerous in Malaysia and the Indonesian Archipelago, are now close to dying out. In their natural state they exist only in Borneo and Sumatra, and their number is steadily diminishing. While in 1987 there were over 50,000 of them, in 2001 the number fell to barely over 25,000, and today there would be certainly less. A certain number is held in zoos, but encouraging a natural increase there is not easy.

But what is internet for, so successful in encouraging pairing among members of Homo sapiens? It helped the Dutch scientists at Apeldoorn to develop the idea of an internet link between Holland and Indonesia, which would allow orangoutangs to form virtual friendships with the view of continuing the romance in reality. The thing will begin in a romantic manner; the potential partners will see each other on the screen, will be able to perform various small services to each other such as offering fruit with the touch of a button, and will be able to exchange eloquent glances. Orangoutangs are capable of such skills, as has been proved in experiments in which contact was established with the use of appropriately mounted mirrors. As soon as the zoopsychologists become confident that positive signs of affection exist, it will only remain to transport the partner to Holland or Indonesia for procreation to take off. When one considers the minimal genetic differences and the extraordinary physical attractiveness of the Pongo males, it is possible that the technique may lead to increase the number of inter-specie contacts, which, on a small scale, are said to have been practiced for ages.

[QZE00::039];[QEP40::065];[QNT92::109]; No 1531
w sieci: 7.10.2006

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


v.85

  Site Meter