Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1526

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Zapatrzenie. 

To, że dziecko może przyjąć cechy osoby lub rzeczy, na które matka 'zapatrzy się' w czasie ciąży, było rzeczą oczywistą do wszystkich aż do bardzo niedawna. Znany medyk francuski z czasów Rewolucji Isidore Geoffroy Saint-Hilaire opowiada o dziecku urodzonym w czasie Rewolucji Francuskiej ze znamieniem na piersi zupełnie przypominającym czapkę frygijską symbolizującą walkę o wolność. Matka tego dziecka, w uznaniu jej patriotycznych myśli w czasie rodzenia obdarzona została dożywotnią pensją w wysokości czterysta franków rocznie, co było suma niemałą.
W Anglii natomiast zanotowano w roku 1817, jak to pewien uwodziciel nie chciał się przyznać do ojcostwa, ale natura sama się wypowiedziała. Otóż pewna kobieta urodziła dziewczynkę, a domniemany ojciec, jak to czasem ojcowie, ani rusz nie chciał się przyznać do ojcostwa. Ale po pewnym czasie sprawa stała się jasna. Na tęczówkach dziewczynki pojawiło się czarne na białym - wypisane imię i nazwisko ojca- JOHN WOOD. Nie było co dalej wykręcać się od alimentów.

Fakt, że trudno teraz odczytać oczny zapisać przypisać należy prymitywnej technice drukarskiej.

Ale jeszcze w roku 1720 pewien doktor widział wypisane na tęczówkach niezwykłego  dziecka 'IEHOVAH ELOHIM'. Rabini londyńskiej synagogi zbadali to niezwykłe dziecko i uznali natychmiast, że to Mesjasz. Okulista jednak stwierdził, że dziecko ma nałożone na oczy dwie cienkie kawałki barwionego szkła z odpowiednim napisem. Niedowiarek widać jakiś..


Maternal impression.

Until a short time ago, it had been an obvious fact that a child may exhibit the attributes of some person, or thing, whom or which the mother ‘eyed’ during her pregnancy. Geoffrey Saint-Hilaire, a well-known medico from he period of the French Revolution, reports a child which was born during the Revolution, and which had a birthmark on her chest exactly in the shape of the Phrygian cap which symbolized the struggle for freedom. The mother was granted, in recognition of her patriotic thoughts during childbirth, an annual pension for life of four hundred francs per annum, a considerable then sum.

It was noted, on the other hand, in 1817 in England how a certain seducer would not admit his paternity, but nature disclosed all herself. A certain woman gave birth to a daughter, and the putative father, as happens with such fathers, would no way admit his paternity. But, after a time the matter became clear: on the girl’s irises there appeared, plain as could be, the name of the father – JOHN WOOD. There was no squirming out of paying alimony. That the eye-writing is difficult to read is due to the primitive printing technique.

But as early as in 1720 a certain doctor saw inscribed on the irises of an unusual child the words: ‘IEHOVAH ELOHIM’. The rabbis of the London synagogue examined this unusual child and immediately announced it to be the Messiah. An occulist found, however, that the child had two thin coloured glass platelets inserted into its eyes, appropriately inscribed. Obviously, a doubter.

[QZE00::060];[QRE02::224]p155-;No: 1526
w sieci: 30.9.2006

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


v.85

  Site Meter