Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1482

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

     

Jedno zdumienie dziennie...

.
 

Miłosne pienia szczurów. 

Chcemy, by dom nasz pełen był wesela a atmosfera pełna miłosnego pienia? Kto by nie chciał. 
Zaprośmy więc szczury. Szczury są bardzo gadatliwe, a w szczególnych sytuacjach pięknie śpiewają. Wprawdzie robią to w zakresie dla nas tylko w małej części słyszalnej, ale fakt jest faktem. Sygnały głosowe wydają szczury w różnych sytuacjach. Maluchy popiskują, kiedy wypadną z gniazda i potrzebują natychmiastowej pomocy mamy, bo inaczej zginą z zimna. Dorosłe wydają ultradźwięki i nadsłuchują echa, podobnie jak nietoperze posługują się  echolokacją, tylko znacznie mniej precyzyjnie. Wszystko to robią w zakresie od górnego progu słyszalności człowieka (około 20 kHz) do bardzo wysokich częstotliwości, dochodzących aż do 100 kHz. W czasie walki samce w ferworze wydają krótkie piski w zakresie 40 do 70 kHz, ale kiedy ferwor walki opada i któryś z samców poddaje się przyjmując postawę uległą okazując gotowość  wycofania się, częstotliwość opada do 30 kHz i rzecz kończy się bez morderstwa. W czasie zabawy wydają pokrzykiwania pełne radości w zakresie 50 kHz, co odpowiada wybuchom śmiechu. Kochają też, by je łaskotać. Wtedy popiskują radośnie i łatwo przywiązują się do opiekuna. 
Jak wiele ssaków, wykonują też pieśni miłosne posługując się w tym celu najniższymi częstotliwościami swojego repertuaru - około 20 kHz, akurat w górnej skali słyszalności człowieka. Najciekawsze jest jednak to, że te miłosne zawodzenia produkują, w przeciwieństwie do większości ssaków, w tym ludzi, po akcie, a nie przed aktem. Być może ma to być wyraz wdzięczności i sukcesu, a może podsumowanie aktu skuteczności założenia pasa cnoty samiczce, który, także w przeciwieństwie do ludzi, szczury zakładają samicom po akcie. Śpiew składa się z krótkich nutek, ale trwać może kilka minut. 
Miłosne śpiewy po akcie są czymś niezwykłym, przynajmniej dla ludzi i rzecz warta przemyślenia. 
Gadatliwość i śpiewy szczurze to także wielka atrakcja dla kotów, które najczęściej wiodą nudny żywot we współczesnych mieszkaniach. Koty słyszą ultradźwięki, i szczurza obecność umila im życie.


The rats’ love song.

Do we wish that our house be full of cheer and the air filled with love song? And who does not? Let us then invite rats in. Rats are very talkative, and in particular conditions sing beautifully.
They may do this in a range only in small part audible to us, but facts are facts. They emit these voice signals in different situations. The babies squeak when they fall out of the nest and require mummy’s instant help, for they may well die from exposure. The adult ones emit ultrasound and listen for the echo, similarly to bats make use of location by means of echo, though with less precision than the bats. They do this in a range at the threshold of human hearing ( at about 20 kHz) up to very high frequencies, reaching as high as 100 kHz. In a heat of battle the males emit short squeals in the range of 40 to 70 kHz, but when they become cooler, and one of the males gives up adopting a submissive attitude indicating a readiness to withdraw, the frequency falls to 30 kHz and the matter is concluded without murder. When at play they send out cries in the range of 50 kHz, equivalent to outbursts of laughter. They love to be tickled. Then they squeal with joy and easily become attached to their custodian.
Like many mammals, they perform love songs, using then the lowest frequencies in their repertoire – approximately 20 kHz, only just in the upper range of human hearing. It is most interesting, though, that this courtship , unlike as happens with most mammals including man, happens after the act, and not before. Perhaps this is an expression of gratitude and success, or else a summing-up of the success in fitting the female with a chastity belt, which, also in a different way to human practice, rats fit on the female after the act. The song consists of short notes, but may last several minutes.
Love songs after the act are very unusual, especially among humans, and the matter is worth considering.
The rats’ garrulity and singing is a great attraction for cats, who most often lead a monotonous existence in the modern apartment. Cats can hear ultrasound, and the presence of rats makes their life more pleasant.

[QZE00::031];[QAB03::159]p109;[QHB03::104];[RIR54::055];;QEP13::019];[QEP18::019];[QNK06::011]
w sieci: 19. 8. 2006

BKPJ dedykuję.

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


v.46

  Site Meter