Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1480

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

Toasty po rzymsku.

Rzymskie uczty bez wina były nie do pomyślenia. Pito i jedzono do przesytu. By zrobić miejsce, wymiotowano w zarezerwowanych do tego pomieszczeniach, i dalej pito i jedzono.. Ad mortem defecatam..
Jedną z wielu innowacji w sztuce picia zawdzięczamy Rzymianom - picie chłodzonego wina. Nie było lodówek czy zamrażalników, ale - byli niewolnicy. Zorganizowano sztafety - biegaczy niewolników, którzy z górnych rejonów Apenin znosili śnieg do Rzymu. 
Inna kontrybucja Rzymian do sztuki picia to toasty. Rzecz znana i praktykowana do dziś na wszystkich szczeblach, od podłej knajpy do ONZ. Rzymianie robili to jednak w szczególny, nie praktykowany chyba dziś już sposób. 
Otóż dostojnego gościa uczcić trzeba było tyloma kielichami wina, ile liter miało jego pełne nazwisko. Jeśli więc był np TITUS FLAVIUS SABINUS VESPASIANUS, trzeba było zdzierżyć 30 pucharów. A to już lepiej było robić na leżąco..
A i dziś, kiedy toasty spełnia się na stojąco, zwykle też nie jakimś sikaczem, ale konretnie - wódą, odpowiednie uczczenie np posłanki EUFROZYNY KONSTANCJI KUPŚCIELEWICZ-MAMROBACKIEJ (41) mogłoby stanowić problem, nawet dla dobrze oblatanego w tych sprawach komitetu. 


Toasts in the Roman manner.

Roman feasts without wine were unthinkable. Romans ate and drank to satiety. To make space for this, they vomited into dedicated rooms, and continued to eat and drink… Ad mortem defecatam..We owe the Romans one of the many innovations in the art of imbibing – the drinking of chilled wine. There were no refrigerators nor freezers, but – there were slaves. Relays were organized – runner-slaves, who brought snow to Rome from upper reaches of the Apennines.
Another contribution we owe the Romans in the art of drinking are toasts – today recognized and practiced at all levels, from a lowly pub to UNO. Romans had, however, a particular manner of doing this, probably not practiced today.
 
A distinguished guest would be honoured with as many glasses of wine as there were letters to his name. If, for example, he was TITUS FLAVIUS SABINUS VESPASIANUS, one had to quaff 30 beakers. This was better done lying down. 
And today, when toasts are proposed while upstanding, and usually not with some lowest grade wine but more likely with – vodka, a proper honouring of, for example, the Deputy EUROFRYZYNA KONSTANCJA KUPŚCIELEWICZ-MAMROBACKA (41) could be a problem, even for committees well versed in such matters.


Bachus pije przy akompaniamencie liry (rzymska mozaika 2/3 w.)
Bachus drinking. (Roman mosaic 2/3 c.) 


[QZE00::021];[QAB01::429]p62;[QAB08::159]p17
w sieci: 19. 8. 2006

góra:Jozue i Kalef dżwigają kiść winogrona (Biblia 1518) 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2005

v.85

  Site Meter