Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1472
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. CXL)

.

Isaac Asimov:

(1920 - 1992)


"Nie pozwól nigdy, by twoje poczucie moralności stało na przeszkodzie czynienia tego, co jest słuszne."

"Never let your sense of morals get in the way of doing what's right."

"Właściwie czytana Biblia jest najmocniejszym poparciem ateizmu jakie kiedykolwiek wymyślono."

"Properly read, the Bible is the most potent force for atheism ever conceived."

"By kogoś obrazić, nazywamy go, że jest 'bestialski'. Pod względem  umyślnego okrucieństwa i charakteru, określenie 'ludzki' może być znacznie większą obelgą."

"To insult someone we call him 'bestial.'For deliberate cruelty and nature,'human' might be the greater insult."

"Mogę nie zawsze mieć racji, ale nigdy nie jestem w błędzie."

 "I may not always be right, but I'm never wrong."

[QZM01::054];[QEP34::061];[QEP39::101]
w sieci: 5. 8. 2006

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.44

  Site Meter