Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1468

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

Wino płuży.

"Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę.
Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim,
A Cham, ojciec Kanaana zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom.
Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem, i przykryli nagość ojca swego, a ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego."
(Genesis IX; 20-23)
A potem nagle dowiadujemy się, że za pijaństwo naszego praojca i gadulstwo Chama, jego syna, ukarany został wnuk Noego - Kanaan.. :
".. niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich!"
(25)
Nie kwestionując uprawnień Noego do karania, warto zauważyć, że pijaństwo w owych czasach nie było szkodliwe, a wprost przeciwnie, sądząc po długowieczności praoja. 
"Po potopie żył Noe trzysta pięćdziesiąt lat.
Noe żył więc dziewięćset pięćdziesiąt lat i umarł."
(Genesis IX; 28-29)

Scena ta pięknie została przedstawiona w pozłacanym brązie na wschodnich drzwiach baptysterium w katedrze we Florencji. Artysta Lorenzo Ghiberti przedstawił dokładnie Noego i obfite zaopatrzenie jego 'barku', a także dobrze wychowanych braci z derką na plecach zbliżających się tylem do zalanego tatusia. Widać też Chama plotkarza, ale Kanaana nie widać..

 

 

 

 

 

Wine is good for you.

"And Noah began to be a husbandman, and he planted a vineyard: And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father, and their faces were backward, , and they saw not their father’s nakedness" (Genesis IX; 20-23)
And then we suddenly are informed that because of the drunkenness of our forefather and the big mouth of Ham, his son, punished was Noah’s grandson – Canaan: "Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren." (ibid.25).
Without questioning Noah’s prerogative to punish, it is worth noting , that in those days drunkenness was not harmful, quite the contrary, judging from the longevity of our forefather.
"And Noah lived after the flood three hundred and fifty years. And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and then he died"
(Genesis IX; 28-29).
The above episode was beautifully represented in gilded bronze on the east doors to the baptistery at the Cathedral of Florence. The artist Lorenzo Ghiberti accurately depicted Noah and the abundant equipment of his ‘bar’, and also the well-brought up sons, with covering-cloths on their backs, approaching backwards their tipsy daddy. The garrulous Ham is also in the picture, but Canaan is out of sight.

[QZE00::019];[QAB02::655]p14-5;ART29-08-88
w sieci: 5. 8. 2006

góra: Jozue i Kalef dżwigają kiść winogrona (Biblia 1518) 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2005

v.85

  Site Meter