Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VII; No 1467

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Jak 'nylon' nazwano nylonem. 

Kiedy w październiku 1939 r. amerykańska firma Du Pont de Nemours zaprezentowała pierwsze pończochy wykonane ze sztucznego włókna, które było niezwykle wytrzymałe na rozciąganie, gniecenie i ścieranie, zainteresowanie było ogromne. Niezwykłe perspektywy widział w syntetycznym włóknie przede wszystkim przemysł włókienniczy.
Powstała kwestia nazwy nowego materiału. Nazwa musi być prosta, łatwa do zapamiętanie i chwytliwa z powodów zwykle nieprzewidywalnych nawet przez specjalistów od reklamy. Ogłoszono konkurs wśród pracowników koncernu na najlepszą nazwę nowego produktu, na który wpłynęło około 400 propozycji. Wygrało słowo 'nylon', co wydawało się akronimem 'New York London', jakby dla wzmocnienia alianckiego frontu. Były też inne propozycje, jedna nawet znajomo brzmiąca dla polskiego ucha - 'Duparooh', co jednak nie miało w sobie nic słowiańskiego, a było akronimem 'Du Punt pulls a rabbit out of the hat' - a miało symbolizować niespodziankę, jaką wyciągnął Du Pont z badań, początkowo teoretycznych nad chemią polimerów skutecznie prowadzonych przez H. Staudingera a kontynuowanych przez W. H. Carothersa i J. W. Hillsa w ośrodku badawczym w Willmington. 
Już w maju następnego roku rzucono na rynek pierwszą partię nylonowych pończoch.   Cztery miliony par sprzedano w przeciągu kilku godzin, a cała pierwsza partia rynkowa - 64 miliony par - znikła z półek w przeciągu 4 czterech dni. Poniższe zdjęcie przedstawia szał zakupowy, jaki opanował wtedy wojenną Amerykę. 
Pod względem chemicznym nylon to poliamid otrzymywany z dwóch sześciowęglowych surowców heksametylenodiaminy i kwasu adypinowego. Opanowanie techniki produkcji nylonu i potem stilonu zapoczątkowało nową erę w technologii. Obecnie trudno sobie wyobrazić życie codzienne, technikę i przemysł bez włókien syntetycznych. 

materiał nadesłał Jerzy Skoracki (Tomaszów Maz.) 
ubarwił nieco RA

How ‘nylon’ got its name.

When, in October 1939, the U.S. manufacturer Du Pont de Nemours presented to the world the first stockings made of artificial fibre, which proved to be unusually resistant to stretching, creasing and wear, the interest created was enormous. In particular, the textile industry saw in it unlimited horizons.
There arose the question how to name the new material. The name had to be simple, easy to remember and ‘catchy’ in a way usually unforseen even by advertising specialists. A competition for the best name for the new product was announced among the employees of the concern, due to which 400 proposals were submitted. The winning entry was ‘nylon’, which seemed to be an acronym for ‘New York London’, perhaps with the aim of strengthening the alliance. There were other proposals, one of them even sounded familiar to the Polish ear – ‘Duparooh’ (in Polish ‘dupa’ = ‘arse’); nevertheless the name had no Slav roots, but was an acronym of ‘Du Pont pulls a rabbit out of the hat’ – symbolizing the surprise pulled out by Du Pont from its experiments, at first just theoretical and to do with the chemistry of polymers, conducted by H.Staudinger and continued by W.H.Carothers and J.W.Hills at the Willmington laboratory.
Already in the following May the first batch of nylon stockings hit the market. Four million pairs were sold within a few hours, and the first consignment – 64 million pairs – vanished off the shelves in the space of four days. The photo above shows the buying frenzy which then took over wartime America. Speaking chemically, nylon is a polyamide made of a two six-carbon compounds - hexamethylenediamine and adipic acid.
Mastering the technique of the production of nylon, and later ‘stilon’, brought in a new technological era. It is difficult now to imagine everyday life, techniques, and industry without synthetic fibres.

[QZE00::017];[QLE14::065];QCP05094-24-132
w sieci: 5. 8. 2006

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

v.85

  Site Meter