Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1009

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.
Moskwa, 5. III. 1940
 
ZSRR
Narodowy Komisariat Spraw Wewnętrznych [NKWD]
Marzec 1940
No. 794/B
Moskwa
P 13 N 144 op
Ścisle Tajne
Marzec 5, 1940

 

KC WKP(b)
                                       do Tow. Stalina

W obozach dla jeńców wojennych NKWD ZSRR i więźniach w zachodniej Ukrainie i Białorusi znajduje się obecnie wielka liczba byłych oficerów polskiej armii, byłych pracowników polskiej policji i służb wywiadowczych, członków kontrrewolucyjnych partii nacjonalistycznych, członków jawnych rebelianckich organizacji kontr-rewolucyjnych, zdrajców i innych. Wszyscy oni są zaprzysiężonymi wrogami władzy radzieckiej, pełnymi nienawiści do systemu radzieckiego. 
Uwięzieni oficerowie i policjanci znajdując się w obozach starają się kontynuować kontrrewolucyjną działalność, prowadzą antyradziecką agitację. Każdy z nich oczekuje tylko oswobodzenia aby mieć możność czynnie włączyć się do walki przeciwko władzy radzieckiej. 
Organa NKWD w zachodnich regionach Ukrainy i Białorusi wykryły szereg kontrrewolucyjnych organizacji powstańczych. We wszystkich tych organizacjach aktywną, wiodącą rolę pełnili byli oficerowie byłej polskiej armii, byli policjanci i żandarmi. 

dokument liczy 4 strony i jeden z wniosków końcowych brzmi:

I. Polecić Radzieckiemu NKWD

1) sprawę 14.700 osób w znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych - byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, pracowników wywiadu, żandarmów, kolonistów i urzędników więziennictwa,

2) także sprawę 11.000 osób aresztowanych i przetrzymywanych we więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi - członków różnego rodzaju szpiegowskich i dywersyjnych organizacji kontrrewolucyjnych, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i zdrajców -  

--- rozpatrzyć w trybie specjalnym i wymierzyć im najwyższą karę przez rozstrzelanie.


w poprzek strony widnieją podpisy:

Stalin
Woroszyłow
Mołotow
Mikojan
Kalinin (notka - za)
Kaganowicz (notka - za)

na samym końcu dokumentu znajduje się ręczny wpis:

wyk[konać]
Beria

413/144
5.III.40

(już jako zlecenie dla oprawców).

 


W dokumencie znajduje się też zestawienie osób skazanych na rozstrzelanie:

... W obozach dla jeńców wojennych znajduje się łącznie (nie licząc żołnierzy i podoficerów) 14.746 byłych oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, żandarmów, pracowników więziennictwa, osadników i pracowników wywiadu - ponad 97% z nich to Polacy.
W tym:

Generałowie, pułkownicy, podpułkownicy 295
Majorzy i kapitanowie 2.080
Porucznicy, podporucznicy i chorążowie 6.049
Oficerowie i młodsi dowódcy policji, ochrony granic i żandarmerii 1.030
Szeregowi policjanci, żandarmi, pracownicy więziennictwa i wywiadu 5.138
Urzędnicy, obszarnicy, księża i osadnicy 144

We więzieniach w zachodniej Ukrainie i Białorusi znajduje się razem 18.632 aresztantów (wśród nich 10.635 Polaków), w tym:

Byli oficerowie 1.207
Byli policjanci, agenci wywiadu i żandarmi 5.141
Szpiedzy i dywersanci 347
Byli obszarnicy, fabrykanci i urzędnicy 465
Członkowie różnych kontrrewolucyjnych powstańczych organizacji i różny element kontrrewolucyjny 5.345
Przestępcy 6.127

Ciąg dalszy

na podstawie:
Rev. Msgr. Zdzisław J. Peszkowski;
The appeal of prisoner-of-war at Kozielsk.
(wyd. autora)

[QZD06::008];[QAB08::133]
w sieci: 1.5.2005


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter