Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 No 861

         zestawienia tematyczne 

Jedno zdumienie dziennie...

.

Myśli przewodnie eugeniki, czyli pochwała rogalstwa
(Brantôme wiecznie żywy).

' .... nigdy biała głowa nie ściągnie na się przygany, ieśli weźmie się miłować y uczyni wybór wdzięcznego przedmiotu, ani także krzywdy nie czyni mężowi, choćby nie z iney przyczyny iak przez miłość dla potomstwa; ile że bywałą mężowie, którzy są tak szpatni, takie pokraki, ciemięgi, gamonie, niezdary, d...y y tak do niczego, że kiedy ich żeny maią z nich dzieci y podobne do nich, to lepiey by im, wierę, było zgoła ich nie rodzić; iako znałem wiele białych głów, które kiedy miały dzieci z takich mężów, tedy były całkowicie takie iak ich oćcowie; przedsię gdy postarały się o niektóre dziatki od swoich miłośników, te zasię przerastały swoich oćców, braci y siestry we wszytkiey rzeczy.
Także niektórzy philozophowie, którzy omawiali tę materyą, twierdzili zawżdy, że dzieci tak uszczknięte lub przemycone ukradkiem, lub uczynione po kryiomu y w prędkości są wiele foremnieysze y barziey podaią się na ów wdzięczny sposób, iakiego użyto, aby ie spłodzić z nagła a zgrabnie, niżeli te, które uczynione są w łóżku, ociężale, mdło, gnuśnie, leniwo y nieiako na poły przez sen, ieno z myślą o rozkoszy w iey źwirzęcey postaci.
Tak też słyszałem od tych, którzy maią pieczę nad stadniną królów y wielgich panów, że często widzieli, iako się poczynaią nalepsze konie nieiako uszczknięte przez ich macierze, barziey niż ine, uczynione pod opieką rządców stadniny y pokryte umyśnie doprowadzonemi ogierami: tako iest y z osobami ludzkiemi.
Ileż białych głów widziałem wydaiących nadobne, grzeczne y krzepkie dziateczki, które, gdyby ich wrzkomi oćcowie byli ie zdziełali, byłyby z nich prawdziwe ciołki i czyste bydlęta.
Oto dlaczego białe głowy roztropnie czynią przypomagaiąc tak sobie y obzieraiąc się za dobrymi y foremnymi stadnikami, aby wydać wdzięczną rasę.' (
Brantôme p. także tu)

cytat z: 
Brantôme
Żywoty pań swawolnych. 
PIW, Warszawa, (1957), str.159-60
tłum.: Tadeusz Żeleński (Boy)

obok portet autora z XVIw.
[QZD04::013]1;[QAB07::108]p159-60

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2004

v.56

  Site Meter