Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIV; No 3382

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedna dobra wiadomość dziennie...

 
.

Federacja Polskich Organizacji w Nowej Zelandii.
Federation of Polish Organizations in New Zealand.

Polaków w Nowej Zelandii jest kilka tysięcy, ale nikt nie wie dokładnie ile. Zresztą nie wiadomo jak ich liczyć. Historia organizacji polonijnych jest długa, ale jakoś nie mogło dojść do wspólnego działania czy wspólnej reprezentacji. Kilka lat temu była próba powołania Zespołu Koordynacyjnego, ale jakoś inicjatywa się rozwodniła. Miło więc powiadomić, że sprawa nabrała rumieńców podczas zebrania przedstawicieli Polskich Organizacji Polonijnych, które miało miejsce 7.9.2013 w Wellingtonie. Powołano Federację w której współdziałać mają polonijne organizacje działające w Wellingtonie, Auckland, Hamilton, Dunedin i Christchurch. Tymczasem przygotowuje się Statut i określa program działa, rejestracja ma nastąpić jeszcze w tym roku. Przewodniczącą Federacji została wybrana pani Dorota Szymańska z Christchurch. Informacji o planach działalności otrzymać można od Sekretarza Federacji Mariana Ceregry (mariopol@paradise.net.nz)
Działające organizacje polonijne mają charakter patriotyczno-towarzyski i informacyjny. Zajmują się także prowadzeniem polskich szkółek dla dzieci. W Wellington wychodzi nawet miesięcznik "Wiadomości Polskie' (10 numerów rocznie) w nakładzie ok. 250 egzemplarzy obsługujący bieżące potrzeby i zainteresowania Polaków. 

Warto wspomnieć, że w Nowej Zelandii działają polscy wykładowcy uniwersyteccy, pisarze, lekarze, biznesmeni, kolekcjonerzy poloników i polskich wydawnictw emigracyjnych. Od kilku lat próbujemy powołać Instytut Kultury Polskiej w Nowej Zelandii, który by obsługiwał te kręgi polonijne, jak również służył pomocą we współpracy z organizacjami kulturalnymi w Polsce oraz innymi tego rodzaju organizmami mniejszości narodowych w Nowej Zelandii. Mamy nadzieję, że organizująca się Federacja udrożni tą inicjatywę.  
---------------------------------------------------

Celem projektowanego Instytutu jest skupienie osób zainteresowanych sprawami polskimi dotyczącymi krajów regionu pacyficznego. Zainteresowaniami objęte są zagadnienia historii polskiej emigracji, obyczajów polskich imigrantów, ich włączaniu się do społeczeństw które udzieliły im gościny, ich wkładu do kultury i gospodarki nowych ojczyzn, a także motywacji opuszczenia Polski i wyboru nowych miejsc zamieszkania (nowych ojczyzn?).
Zainteresowaniami objęte są też sprawy związane z wpływem tutejszej emigracji na życie kulturalne i polityczne w tym kraju i w innych krajach Pacyfiku. 
Za szczególnie ważne zadanie Instytut przyjmuje inicjację wymiany poglądów o przyszłościowej roli polskich emigrantów. Wobec radykalnych zmian zaistniałych w Ojczyźnie trzeba zastanowić się 'Co dalej, Emigracjo?'. Zagadnienie to jest jakby niedostrzegane przez polskie ośrodki i organizacje emigracyjne.

Instytut zajmie się, w miarę możliwości, gromadzeniem archiwaliów, dokumentowaniem różnych form działalności Polonii oraz stworzeniem bazy danych związanej z tymi sprawami. Pilnie trzeba zająć się polskimi księgozbiorami, którym grozi zniszczenie. Wobec zdewastowanych archiwaliów polskich organizacji w NZ trzeba się zająć ratowaniem tego, co jeszcze istnieje. Istnieje konieczność zabezpieczenia miejsca dla zbierania i przechowywania materiałów archiwalnych i naukowych związanych z wymienionymi sprawami. 
W dalszej perspektywie potrzebna będzie siedziba Instytutu gdzie materiały mogłyby być odpowiednio zabezpieczone. Wstępnie odpowiednia umowa ze spolegliwymi instytucjami mogłaby rozwiązać sprawę i tu Federacja mogłaby mieć kluczową rolę. 
Należy zagwarantować możliwość warunkowego przekazywania zbiorów z pozostaniem ich na czas niezbędny u ofiarodawcy na warunkach wypożyczenia, ale już jako części zbiorów Instytutu.
Zasadniczą wagę trzeba przywiązać do katalogowania zbiorów, profesjonalnej ich dokumentacji i udostępniania zasobów w sieci Internetu innym ośrodkom krajowym i zagranicznym. Szczególnie ważna byłaby tu współpraca z polskimi uniwersytetami i organizacjami zajmującymi się emigracją i imigracją. 

Do proponowanej tematyki zainteresowań włączamy:
Opracowywanie Bibliografii wydawnictw nowozelandzkich dotyczących Polonii, książek polskich o Nowej Zelandii, książek napisanych przez Polaków nowozelandzkich niezależnie od tematyki (dla zobrazowania intelektualnej aktywności Polonii, rzecz zapoczątkowana już przez P. Dreckiego i RA).
Byłby to katalog książek polskich i polonijnych w publicznych zbiorach NZ (z bibliotekami Stowarzyszeń włącznie).
Bibliografia polonijna w Nowej Zelandii byłaby umieszczona w sieci (rzecz zapoczątkowana przez P. Sosnę, P. Dreckiego, nieco też RA). 

Jako zupełnie nowy temat, nie poruszany dotąd to: Polacy i Maorysi, dawniej, teraz i w przyszłości.

Wedle naszych założeń członkami mogą być wszyscy zainteresowani wymienionymi sprawami niezależnie od narodowości, miejsca zamieszkania, członkostwa w organizacjach polonijnych, a także niezależnie od wykształcenia, kultury i języka macierzystego. 
Językiem Instytut jest język polski i angielski.
Instytutem programowo powinna sterować Rada Naukowa złożona z intelektualistów polskich, polskiego pochodzenia, lub innych narodowości związanych i zainteresowanych kulturą polska. Na wniosek Rady Naukowej Walne Zebranie Instytutu mogłoby przyznawać tytuł Członka Honorowego Instytutu lub Członka Zagranicznego osobom i instytucjom które swoją działalnością popularyzatorską, kolekcjonerską, dokumentacyjną przyczyniają się do realizowania celów Instytutu, a także darczyńcom na rzecz Instytutu (zbiory biblioteczne, dokumenty, itp).
Ośrodkiem kontaktu i wymiany poglądów powinny być zebrania, dyskusje na internetowym portalu Instytutu, oraz witryna internetowa administrowana w Nowej Zelandii, która także stanowić będzie depozytarium polonijnych dokumentów.
Instytut powinien dysponować organem wydawniczym, który początkowo mógłby mieć charakter sieciowy. Publikowano by tam prace naukowe i publicystyczne w miarę ich ukazywania się, oraz informacje o działalności innych placówek tego rodzaju w kraju i zagranicą. 
Instytut dołoży starań aby zachęcać członków i sympatyków do udziału w dokumentacji swoich losów, do podjęcia studiów na wymienione tematy przez studentów nowozelandzkich i zagranicznych wyższych uczelni, a także studentów polskich instytucji naukowych. Materiały tak zgromadzone, po zaakceptowaniu przez recenzentów, wejdą w skład periodyku internetowego z międzynarodową rejestracją ISSN.
Na bazie strony internetowej powinno istnieć wolne (moderowane) forum dyskusyjne otwarte na wszelkie tematy dotyczące polskich i polonijnych spraw.
Zostaną podjęte starania dla uzyskania społecznych i prywatnych funduszów umożliwiających zachęcenie studentów do podjęcia polonijnej tematyki i są w tej sprawie dosyć dobre zapowiedzi.
Propozycje struktury: 
Instytutem kieruje wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków Instytutu Rada Naukowa (kadencja do ustalenia).
Instytut jest zarejestrowany na terenie NZ i obowiązują go prawo miejscowe.
Typ organizacji: non-profit.
W Statucie Fedreacji Polonii NZ należy umieścić odpowiedni paragraf, wedle którego Fedracja mogłaby objąć patronat nad Instytutem bez ingerowania w sprawy programowe, np narzucania jakichś linii politycznych. 
Działalność internetowa mogłaby być częścią witryny Fedracji jako wydzielona samodzielna sekcja. 


Establishment of the Federation of Polish Organizations 
in New Zealand.

September the 7th 2013 marks the new milestone in the history of Polish communities in New Zealand. On that day the representatives of various Polish organizations, met in Wellington to discuss and to formalize national assembly – Federation of Polish Organizations in NZ.

The following Polish organizations were represented:
The Auckland Polish Association Inc (Auckland)
Polish Heritage Association in Waikato & Bay of Plenty (Hamilton)
Polish Association of New Zealand (Wellington)
Polish Combatants Association in NZ (Wellington)
The Polish Association in Christchurch Inc (Christchurch)
Polish Heritage of Otago & Southland (Dunedin)

Committee was elected for two year term 2013-15, the Chairperson is Dorota Szymańska from Christchurch, Sekretary Marian Ceregra from Wellington (mariopol@paradise.net.nz)

Since a few years reprezentatives of Polonia in Auckland are doing some efforts to establish Polish Cultural Institute in New Zealand. We hope that the Federation will help in this initiative.  

[QZE11::160];Em-Inst-20130907
w sieci: 6.10.2013; nr 3382(to nie jest logo Federacji!)


witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter