Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 3054

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

.

 

 

"Kariera na trzy karpie morskie"
Roman Antoszewski

Miło mi powiadomić, że moja powieść "Kariera na trzy karpie morskie" zamieszczona została w Internecie. Nie jest to moja autobiografia, jak została przez niektórych Czytelników określona. Nie wszystko co tam opisałem  to moje osobiste przeżycia. Postarzałem się tam nieco, bo wydaje mi się teraz, bardziej dojrzałymi oczyma patrzyłem na to się dookoła dzieje, niżby na to wskazywał mój wiek. Wszystko o czym piszę oparte jest na faktach, na sprawach które miałem okazję dokładnie obserwować. Jest to wynik długoletnich obserwacji życia w Polsce, a przede wszystkim dosyć dokładnego zapoznania się z życiem tzw 'sfer naukowych' w PRL. Starałem się także naświetlić mechanizm robienia z człowieka emigranta, a potem imigranta. Rzecz ta, moim zdaniem, dotyczy setek takich jak ja. Książkę tę pisałem długo, długo też trwała procedura opublikowania, wreszcie samego zamieszczenia w sieci. 

Można ją przeczytać pod adresem: 

http://homepages.ihug.co.nz/~antora/WYDAW/KARIERA/KARIERA.HTM

Być może po jakimś czasie pojawi się też w formie skróconej w wersji angielskiej. 


"Career in three sea carps" 
Roman Antoszewski

I am pleased to announce that my novel, "Career in three sea carps" was posted on the Internet. This is not my autobiography, as has been suggested by some readers. Not everything that I wrote is my own personal experience. There I have aged myself a bit, because it seems to me now, that I observe what is going on around me with more mature eyes than my age would indicate. 
However, everything that I write is based on the facts, on the issues that I have had the opportunity to observe closely. It is a result of many years of observation of life in Poland, and above all a fairly accurate look at the life of the so-called 'scientific circles' in the Polish People's Republic. 
I have tried to shed light on the mechanism of how a man can be made an emigrant and later an immigrant in another country. The phenomenon, I think, applies to hundreds of people like me. It took me a long time to write the book, a long time to get it published, and finally to place it on the Internet. 

You can read it at:

http://homepages.ihug.co.nz/~antora/WYDAW/KARIERA/KARIERA.HTM

Maybe after some time, it also will appear in an abbreviated form in English.

[QZE09::184];[QAB03::300]1
w sieci 26.8.2012; nr 3054

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter