Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 3046

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

.

 

 

Książka Rona Jeffery, nowozelandzkiego AK-owca, w sieci.

Z przyjemnością powiadamiam, że niezwykle interesująca książka, swego rodzaju dokument historyczny p.t. "Red runs the Vistula" / "Wisła jak krew czerwona" dostępna jest w sieci internetowej w wersji polskiej tu, a w wersji angielskiej tu.

 Ron Jeffery urodził się w Anglii, w 1939 wstąpił do armii brytyjskiej i został wzięty do niewoli we Francji. Przeniesiono go do obozu w Polsce, ale udało mu się zbiec. Skontaktował się z polskim podziemiem i przez cały czas brał udział w akcjach AK. 
Po wojnie wrócił do Anglii, ale wkrótce rozczarował się tak bardzo, że postanowił przenieść się do Nowej Zelandii. Główną przyczyną rozczarowania było naszpikowanie armii angielskiej i brytyjskich sfer politycznych sowieckimi szpiegami. Był prześladowany za mówienie prawdy o Sowietach w Polsce. 
W Nowej Zelandii znalazł drugą ojczyznę, o Polsce jednak nie zapomniał. Opisał swój udział w polskim podziemiu. A był to udział poważny. Przez Niemców uważany był za bardzo groźnego i sprytnego wroga. 
Oczywiście w czasach PRL nie mógł liczyć na żadne uznanie, ale utrzymywał kontakt z miejscową Polonią. Dopiero w r. 1995 władze polskie uznały jego zasługi. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi (Commander of the Order of Merit).  
Ron Jeffery zmarł w r. 2002 w Auckland. Jego polska żona Maria, mieszkająca w Australii, uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Jej wspomnienia z tamtych czasów stanowią załącznik do książki. 
Książka napisana jest bardzo rzeczowo, z dużym zrozumieniem polskiego charakteru i polskiego humoru, co nie umniejsza jej wartości jako dokumentu historycznego. 
Szczegóły tłumaczenia ustalałem z autorem już w czasie jego choroby. Był bardzo rad, że książka ukaże się po polsku. Tekst jest trudny, i o ile mi wiadomo, dwukrotnie  przymierzano się w Stanach Zjednoczonych, a także w Nowej Zelandii do wydania książki po polsku. Nie udało się to poprzednio, dlatego też rad jestem, że mogę w ten sposób uszanować nowozelandzkiego akowca no i znajomego zaprzyjaźnionego z tutejszą Polonią. 

O samej książce i autorze było m.in. tu i tu.


Book of Ron Jeffery, 
the New Zealand fighter in Polish Home Army, on the network.

I am pleased to announce that a very interesting book, a kind of historical document titled "Red Runs the Vistula" / "Wisła jak krew czerwona" is available the Web version in Polish language here:

http://homepages.ihug.co.nz/~antora/WYDAW/JEFFERY-PL/Jeffery-spis.HTM

as well as the original English version here:

http://homepages.ihug.co.nz/~antora/WYDAW/JEFFERY/JEFFERY.HTM

Ron Jeffery was born in England, in 1939 joined the British Army and was taken prisoner in France. He was transferred to a camp in Poland, but he managed to escape. He made contact with the Polish underground and during the whole war time he participated in the Polish Home Army. 
Shortly before the end of the war he returned to England, but soon became disillusioned with so much that he decided to move to New Zealand. The main reason for his disappointment was the fact that the British army and the British political spheres were full of Soviet spies. He was persecuted for telling the truth about the actions of Soviets in Poland, especially for disclosing the Katyn mass murder. 
In New Zealand he found a second motherland but did not forget Poland. He described his participation in the Polish underground being a very important agent. By Germans he was considered a very dangerous and cunning enemy. 
Of course, in times of communistic regime (PRL) he could not expect any recognition, but kept in touch with the local Polish community. Only in 1995, the Polish authorities have recognized his merits. He was awarded the Commander's Cross of the Order of Merit (Krzyż Komandorski Orderu Zasługi). 
Ron Jeffery died in 2002 in Auckland. His Polish wife Maria, who lives in Australia, took part in the Warsaw Uprising. Her memories of that time are attached to the book. 
The book is written very objectively, with great understanding of the nature of Polish character and Polish humor, which does not detract from its value as a historical document. 
Details of the translations I consulted with the author at the time of his illness. He was very glad that the book will be released in Polish. The text is difficult, and as far as I know, there were two unsuccessful attempts to translate the book, one in the United States, another one in New Zealand done by his friends. Finally the book has been published in Poland with support of the old member of the Polish Home Army, it is available in the Museum of Warsaw Uprising in Warsaw. So I'm glad that in this way I can pay respect to the New Zealand friend of Poland and the friend of the local Polish community. 

Other notes on the book and the author are to be found here and here.

[QZE09::183];[QAB02::401];[QAB08::174]
w sieci 19.8.2012; nr 3046

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter