Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 3045

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

.

Głód a otyłość
Przełom w dziejach ludzkości.

Można z dużą pewnością powiedzieć, że rok2006 stanowi przełom w dziejach ludzkości. Kto wie czy w skali ogólnobiologicznej, przynajmniej w zakresie świata zwierzęcego, zaistniała sytuacja niezwykła. 
Liczba zgonów spowodowanych otyłością i przeżarciem przekroczyła liczbę zgonów spowodowanych głodem i niedożywieniem w skali światowej. Taka sytuacja nie występuje zapewne w żadnej populacji zwierząt, przynajmniej w większej skali czasowej. 
Co ciekawe, ale też zrozumiałe z ewolucyjnego punktu widzenia, zjawisko to występuje intensywniej wśród tzw ludów kolorowych niż wśród Europejczyków, czyli tzw rasy kaukaskiej. 
Przyczyna może być związana z dziedzicznymi cechami związanymi z trybem życia utrwalonym przez wielu pokoleń. W Afryce czy krajach Pacyfiku okres obfitości pokarmowej był krótki i najczęściej następował po nim okres głodu. I u nas też znana była w przeszłości mordęga przednówka. Po prostu w sytuacji naprzemiennego głodu z obfitością pokarmu opłaca się gromadzić zapas tłuszczu dla przetrwania. Być tłustym znaczy być bogatym, co ma wielkie znacznie społeczne. Ale sprawa niekoniecznie musi być związana z genetyką. 
Radykalna zmiana trybu życia może być także tu bardzo istotna. Ludzie przyzwyczajeni do wypracowywania pokarmu wysiłkiem fizycznym, czy to przez uprawę roli, polowanie czy rybołówstwo przemieszczając się do miast po prostu kupują pożywieni, najczęściej tanie i wysokokaloryczne, za pieniądze zarobione w siedzącym trybie życia. We wszystkich krajach świata zapanowała obecnie hamburgeryzacja i kokakolanizacja życia codziennego. I najczęściej w miastach ani kokakoli, ani hamburgerów nie brakuje, jeśli ma się pieniądze. Na bilans śmiertelności wpływa też to, że umieralność niemowląt w pierwszym miesiącu po urodzeniu jest o 50 procent wyższa w przypadku otyłych matek. 
Oczywiście w idealnie wyważonym społeczeństwie nie powinno zachodzić ani jedno, ani drugie. Nie powinni ludzie umierać ani z głodu, ani z przejedzenia. Fakt, że tak dziwny balans występuje w rasie ludzkiej jest jakąś aberracją, którą trudno sobie wytłumaczyć bez brania pod uwagę motywacji politycznej. Co trzeci Amerykanin cierpi z powodu otyłości, a duży procent mieszkańców Afryki Subsajaryjskiej i krajów Azji cierpi na głód. 


Hunger and obesity
A breakthrough in human history. 

One can say with great certainty that the year 2006 represents a breakthrough in human history. Who knows, in terms of general biology, at least in the animal world, there occurred an unprecedented situation. The number of deaths due to obesity and excess eating exceeded the number of deaths from hunger and malnutrition world-wide. This situation probably does not occur in any natural animal population, at least in a larger time scale. What is interesting, but understandable from an evolutionary point of view, is this phenomenon is more intense among the so-called coloured peoples than among Europeans, the so-called Caucasians.
The cause may be associated with hereditary characteristics associated with the settled way of life for many generations. In Africa and the Pacific the abundance of food was short, and usually followed after a period of starvation. This situation was known also among whites not long ago in preharvest times. In a situation where hunger alternates with plenty of food it pays to accumulate fat reserves for survival. Being plump meant to be rich, which is of great importance in society. But the matter may not necessarily be linked to genetics. A radical change in lifestyle can also be very important here. People used to obtain food with great physical effort, whether by farming, hunting or fishing. By moving to the cities people simply buy food, the most inexpensive and high-caloric at that, with money earned in a sedentary job. In all the countries of the world now cocacolanization and hamburgerization rules the market and everyday life. And usually in cities Coca-Cola and hamburgers are easily available, provided you have money. The statistics is also affected by the death rate of children. The mortality of children within the first months of life is 50 percent higher by obese mothers. 
Of course, in a perfectly balanced society neither the overeating nor the deadly hunger should take place. The fact that this strange balance occurs in the human race is a kind of aberration, which is difficult to explain without taking into account political motivation. One in three Americans suffers from obesity, a high percentage of people in sub-Saharan Africa and many countries of Asia suffer from hunger.

[QZE09::189];[QEQ21::202]
w sieci: 16.8.2012; nr 3045

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

  Site Meter