Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XIII; No 3024

  zestawienia tematyczne 

Jedno zdumienie dziennie..

Sztuka ujarzmiania kobiet.

Wielki filozof grecki Sokrates (468 - 399 p.n.e.) miał lepsze wyobrażenie o kobietach niż większość jego współczesnych, a nawet jego wiernych uczniów. Zapytał kiedyś mistrza Antystenes (twórca szkoły filozoficznej cyników), czemu Sokrates uważający, że kobiety tak samo zdolne są do nauki jak mężczyźni, nie potrafi poskromić swojej żony Ksantypy, która uważana była za największą sekutnicę wszech czasów. Sokrates, rozluźniony zapewne winem którym raczono się podczas sympozjów orzekł w swej mądrości, że właśnie ze względu na jej reputację ją poślubił. Jak treser koni, nie może wykazać mocy swojej umiejętności zajmując się uległym koniem, tak on udowadnia, że nie ma nikogo, kogo nie dałoby się poskromić i ułagodzić... 
Przykład o ujeżdżaniu koni był tu szczególnie na miejscu, bo imię Ksantypa bierze z greckiego słowa oznaczającego odcień blond i konia. Pieszczotliwie można by ją nazwać po naszemu blond kobyłką, albo klaczą blondaskiem.
Do pewnego stopnia zapewne to udało mu się to ujarzmianie, przynajmniej chwilowo, bo miał z Ksantypą trójkę dzieci. U Platona jest nawet wzmianka, że Ksantypa była oddaną żoną, ale Platon pewnie platonizował. 


(Otto Vaenius w Emblemata Horatiana, 1607)

Najwyraźniej jednak bywały chwile ciężkie, jak pokazuje powyższa ilustracja. Niedole wielkiego filozofia utrwalone zostały w pamięci współczesnych i przekazane potomnym. Między innymi powyższa scena z wylewaniem nocnika na głowę strapionego filozofa. Dodatkowo ilustracja zawarta jest w główce tej notki.  
Motywy te często wykorzystywane były w literaturze i malarstwie przez wiele setek lat.


Art of the subjugation of women.

The great Greek philosopher Socrates (468 - 399 BC) had a better idea about women than most of his contemporaries, and even his faithful disciples. Anthisthenes, the creator of cynic's philosophical school, once asked the master why Socrates, who considers that women are just as capable as men to education, can not tame his wife Xanthippe, who was considered the greatest shrew of all times. Socrates, probably relaxed with the wine that philosophers plied themselves with during the symposia answered in his wisdom that precisely because of this reputation, he married her. As a trainer of horses can not demonstrate his skills by engaging in a submissive horse, he proves that there is no one who could not be tamed and appeased ...
An example of a dressage of horses was here especially on the spot, because the name Xanthippe is taken from the Greek word for horse and blond hue. She could affectionately be called a blond mare, or mare blonde.
To some extent, he certainly succeeded in taming her, at least temporarily, because with Xanthippe had three children. Plato even mentions that Xanthippe was a devoted wife, but Plato was a Platonist, as we know.
Apparently, however, there were sometimes very difficult moments, as shown in the above illustration. Misfortunes of the great philosopher have been notised by contemporaries and transmitted for posterity. Among other things, the above scene shows the pouring out of a potty on the head of distressed philosopher. Additionally illustration is in the head of this note.
These motifs were often used in literature and painting for many hundreds of years.

ilustracja z Wikipedii
[QZE09::161];[QRE04::015]p27-8;[QEQ20::238]
w sieci 21.7.2012; nr 3024

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane do publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter