Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XIII; No 3008
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCLI)

.

Rebecca West

(1892 - 1983)


 Kłopot z mężczyzną jest dwojakiej natury.
Nie potrafi pojąć prawd zbyt skomplikowanych;
zapomina prawdy zbyt proste.
 "The trouble about man is twofold.
He cannot learn truths which are too complicated;
he forgets truths which are too simple."

 "Przed wojną sztuka wojenna jest jak prawdziwa nauka, 
jak astronomia.
Po wojnie przypomina bardziej astrologię. 
 "Before a war, military science seems a real science, 
like astronomy.
After a war it seems more like astrology."

 To dziwne, że zawsze czyjeś cnoty, 
a nie przywary owocują nieszczęściem.
 "It is queer how it is always one's virtues and 
not one's vices that precipitate one into disaster."

 "Czy św. Franciszek modlił się do ptaków? Dlaczego?
Jeżeli naprawdę lubił ptaki, powinien był modlić się do kotów."
 "Did St. Francis preach to the birds? Whatever for?
If he really liked birds
he would have done better to preach to the cats."

 "Jeżeliby całą ludzkość położyć w jednym grobie, 
to epitafium na nagrobku mogłoby brzmieć:
'Swego czasu wydawało się to być dobrym pomysłem'."
(1913! Gandhi powtórzył to w 1931! / RA)
 "If the whole human race lay in one grave,
the epitaph on its headstone might well be:
'It seemed a good idea at the time.'"

(written in 1913! Gandhi came to the same in 1931 /RA) 

 "Nic nie udaje się bardziej niż klęska."
 "Nothing succeeds like failure."
 "Ku zdumieniu znajduję, że nieszczęśliwe małżeństwo 
staje się nieszczęśliwym, kiedy minęło."
 "I find to my astonishment that an unhappy marriage
goes on being unhappy when it is over."

 "Nie ma nic takiego jak konwersacja. To jest złudzenie. 
Są krzyżujące się monologi, to wszystko."
 "There is no such thing as conversation. It is an illusion.
There are intersecting monologues, that is all."

 "Ludzie nazywają mnie feministką kiedy tylko wyrażam opinie różniące mnie od wycieraczki lub prostytutki." 
 "People call me a feminist whenever I express sentiments
that differentiate me from a doormat or a prostitute."

[QZE09::146];[QEP64::205]
No: 3008; w sieci:27.6.2012

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter