Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XIII; No 2957
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXLVI)

.

John Dewey

(1859 -1952)*)


 "Osiągnięcie jednego celu 
jest początkierm zmierzania do następnego."
 "Arriving at one goal is the starting point to another."
 "Myślimy tylko wtedy, kiedy zmierzymy się z trudnością."
 "We only think when we are confronted with a problem."
 "Edukacja to nie jest przygotowywanie do życia; 
edukacja to samo życie."
 "Education is not preparation for life; 
education is life itself."

 "Odnalezienie tego, do czego jest się zdolnym
i zapewnienie możliwości spełnienia tego, 
to klucz do szczęścia."
 "To find out what one is fitted to do,
and to secure an opportunity to do it, 
is the key to happiness."

 "Osobowość to nie jest coś gotowego, 
ale coś w ciągłym formowaniu 
przez wybór dzialania."
 "The self is not something ready-made,
but something in continuous formation 
through choice of action."

 "Ktokolwiek kto zaczyna myśleć,
naraża pewną część świata na niebezpieczeństwo."
 "Anyone who has begun to think
places some portion of the world in jeopardy."

 "Można mieć fakty bez myślenia,
ale nie można myśleć bez faktów."
 "We can have facts without thinking
but we cannot have thinking without facts."

   
*) John Dewey - filozof, psycholog i wychowawca. Rozwijał filozofię pragmatyzmu, jeden z założycieli psychologii funkcjonalnej.

[QZE08::0xx];[QEP51::052]
No: xxxx; w sieci:
xxxxxx

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter