Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2682
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCCXVII)

.

Maria Curie-Skłodowska

 

 "Niczego w życiu nie trzeba się bać. Trzeba tylko rozumieć."
 "Nothing in life is to be feared. It is only to be understood."
 "Mniej interesuj się ludźmi a więcej ideami."
 "Be less curious about people and more curious about ideas."
 "Nigdy nie patrzę co zrobiono; 
Widzę tylko co zostało do zrobienia."
 "I never see what has been done; 
I only see what remains to be done."

"Życie nie jest łatwe dla nikogo z nas. Ale cóż z tego? 
Musimy tylko mieć wytrwałość, 
a przede wszystkim ufać sobie."
 "Life is not easy for any of us. But what of that?
We must have perseverance 
and above all confidence in ourselves."

 "Musiemy wierzyć, że mamy uzdolnienie do czegoś 
i tę rzecz za wszelką cenę musimy osiągnąć."
 "We must believe that we are gifted for something, 
and that this thing, at whatever cost, must be attained."

 "Im jesteśmy starsi, tym bardziej czujemy,
 że trzeba polubić chwilę obecną, jak stan łaski."
 "The older one gets, the more one feels that the present moment must be enjoyed, comparable to a state of grace."
 "Nie możemy mieć nadziei, że można zbudować lepszy świat bez poprawienia poszczególnych ludzi. I z tego względu każdy z nas musi pracować nad polepszeniem samego siebie, a równocześnie czuć ogólną odpowiedzialność za całą ludzkość, szczególnym obowiązkiem jest pomaganie tym o których myślimy, że możemy być dla nich pożyteczni ."
 "You cannot hope to build a better world without improving the individuals. To that end, each of us must work for our own improvement and, at the same time, share a general responsibility for all humanity, our particular duty being to aid those to whom we think we can be most useful."

[QZM04::166];[QEP74::158]
No: 2682; w sieci:28.3.2010

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter