Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XII; No 2654
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

(ser. CCCXIII)

.

upadek / falling down

 

 "To przez pogrążenie w przepaść odkrywamy skarb życia. 
Tam gdzie się potykamy leży nasz skarb."
"It is by going down into the abyss 
that we recover the treasures of life.
Where you stumble, there lies your treasure."

 Joseph Campbell


 "Naszą chwałą nie jest to, że nigdy nie upadamy, 
ale że zawsze podnosimy się z upadku."
"Our greatest glory is not in never falling,
but in rising every time we fall."

 Confucius / Konfucjusz


 "Potykamy się i upadamy ciągle, 
nawet jeśli jesteśmy bardzo mądrzy. 
Ale będąc w prawdziwej ciemności duchowej 
nawet nie wiemy że upadliśmy."
"We stumble and fall constantly 
even when we are most enlightened.
But when we are in true spiritual darkness,
we do not even know that we have fallen."

 Thomas Merton


 "Życie znają naprawdę tylko ci co cierpią, tracą, 
znoszą przeciwności, i potykają się od klęski do klęski."
"Life is truly known only to those who suffer, lose,
endure adversity, and stumble from defeat to defeat."

 Anais Nin


 "Jeśli popełniłeś błędy, nawet poważne, zawsze masz inną szansę.
Niepowodzeniem nie jest upadek, ale pozostawanie w upadku."
 "If you have made mistakes, even serious ones,
there is always another chance for you.
What we call failure is not the falling down 
but the staying down."

 Mary Pickford


 "Niepowodzeniem nie jest upadek, 
ale odmowa podniesienia się z upadku."
"Failure is not falling down but refusing to get up."

 Chinese Proverb / przysłowie chińskie


 "Robienie błędów to rzecz ludzka;
Potykanie się jest rzeczą powszechną;
Umiejętność śmiania się z siebie to dojrzałość."
"To make mistakes is human;
to stumble is commonplace;
to be able to laugh at yourself is maturity."

 William Arthur Ward


[QZM04::156];[QEP72::045]
w sieci 11.2.2011; Nr 2654

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter