Seria: Złote myśli /  Golden Thoughts ISSN 1176-7545; rok XI; No 2501
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...
Golden Thoughts...


 

 (ser. CCXCI)

.

myśli o nauce / thoughts on science

 

 "Z punktu widzenia estetyki i intelektualnej elegancji jest to zły eksperyment. Niemniej jest to wielkie odkrycie. .. Udowadnia, że sekwencjonowanie i syntetyzowanie DNA daje nam wszystkie narzędzia potrzebne do stworzenia nowych form życia."
Freeman Dyson, fuzyk teoretyk o doświadczeniach Ventera z zakresu biologii syntetycznej.
 “From the point of view of aesthetic and intellectual elegance, it is a bad experiment. But it is nevertheless a big discovery...It proves that sequencing and synthesizing DNA give us all the tools we need to create new forms of life.”
—Theoretical physicist Freeman Dyson 
on the Venter synthetic biology research.

 "Współodczuwanie to skomplikowane uczucie, nawet dla myszy. Widząc inną mysz w bólu, mysz zachowuje się tak, jakby ją samą bolało - tym bardziej to czuje, jeśli zna tę mysz."
David Berreby o badaniach nad fizjologią współodczuwania.
 “Empathy is a complicated emotion, even for mice. On seeing another in pain, a mouse will act as if it itself is also hurting—much more, though, if it knows the first mouse.”
David Berreby about research probing the physiology of empathy.

 "Wierzę, że człowiek zniszczy co żyje na tej planecie a ja chciałbym zachować wszystko w formie DNA. Mieć skarbnicę DNA -
 wolę określenie 'skarbnica' iż 'muzeum'."
Sydney Brenner, noblista, w 'Moje życie w nauce.
 “I believe that man will destroy everything living on this planet, and I would like to preserve everything in the form of DNA. 
To have a DNA treasure house - 
I like the term ‘treasure house’ rather than ‘museum.’”
Nobel Prize winning biologist Sydney Brenner, in My Life in Science.

[QZM04::085];[QEP82::056]
w sieci 14.8.2010; nr 2501

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia
)

  Site Meter