Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok XI; No 2431

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

   

Jedno zdumienie dziennie...

.
 

Dlaczego pan Bóg nie ma doktoratu.

1. Ma na swoim koncie jedną tylko ważną publikację. 
2. Napisana jest po hebrajsku. 
3. Nie powołuje się na inne publikacje. 
4. Nie została ona opublikowana w czasopiśmie referującym. 
5. Niektórzy nawet wątpią, czy napisał ją sam. 
6. Być może jest prawdą, że stworzył świat, ale co zrobił od tego czasu? 
8. Społeczność naukowa ma trudności z powtórzeniem jego wyników. 
9. Nigdy nie występował do Komisji Etyki Badań o pozwolenie prowadzenia doświadczeń na ludziach. 
10. Kiedy jeden eksperyment wyraźnie się nie udał, próbował utopić przedmiot swoich badań. 
11. Kiedy przedmioty eksperymentu nie zachowywały się w sposób przewidziany, usuwał je z próbki. 
12. Rzadko prowadził zajęcia, najczęściej kazał słuchaczom czytać swoją książkę. 
13. Niektórzy twierdzą, że synowi zlecał prowadzenie zajęć.
14. Wyrzucił dwóch pierwszych studentów za dociekliwość.
15. Chociaż egzamin składał się tylko z dziesięciu testów, większość studentów oblała.
16. Rzadko urządzał konsultacje dla studentów, przy tym dostęp był utrudniony przez prowadzenie ich np na szczycie góry.
17. Brak dobrych opinii o współpracy z kolegami. 


Why God never got a PhD.

1. He had only one major publication.
2. It was in Hebrew.
3. It had no references.
4. It wasn't published in a refereed journal.
5. Some even doubt he wrote it by himself.
6. It may be true that he created the world, but what has he done since
then?
8. The scientific community has had a hard time replicating his results.
9. He never applied to the ethics board for permission to use human
subjects.
10. When one experiment went awry he tried to cover it by drowning his
subjects.
11. When subjects didn't behave as predicted, he deleted them from the
sample.
12. He rarely came to class, just told students to read the book.
13. Some say he had his son teach the class.
14. He expelled his first two students for learning.
15. Although there were only 10 requirements, most of his students failed
his tests.
16. His office hours were infrequent and often held on limited-access
mountain tops.
17. No record of working well with colleagues.

Lista dyskusyjna: "Fraud in Science"
[QZE07::058];[QNT27-044]

No 2431; w sieci 4.6.2010

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

  Site Meter