Roman Janisławski

Kilka słów o Równem

Równe 1939 (nakładem autora)


Spis treści

  Wprowadzenie 
  Przeszłość Równego 
  Zwiedzanie miasta (1) 
  Zwiedzanie miasta (2) 
  Zwiedzanie miasta (3) 
  Najważniejsze daty historyczne dotyczące miasta
  Targi Wołyńskie w Równem (Tadeusz Górnicki) 
  Polska Macierz Szkolna na Wołyniu
  Elektrownia Miejska w Równem

Materiały uzupełniające:
Widoki:
    
  Zamek (pałac) Książąt Lubomirskich; Państwowe Gimnazjum Żeńskie 
       Równe, ul. Główna; Równe, ul. 3-go Maja
  Plan miasta
  Polska 1939
(mapa) 
  Równe - okolice
(mapa 1933)
  Zdjęcie Autora

Fotokopia publikacji ze zbiorów: Walentyna Primaczka, NTour, Równe
dostarczył: Michael Pleciak, Auckland, Nowa Zelandia
opracowanie: R. Antoszewski, Titirangi, Auckland, Nowa Zelandia


Wprowadzenie. 

Miasto Równe jest najruchliwszym ośrodkiem miejskim Wołynia o charakterze wybitnie handlowym. Liczące obecnie około 45 tysięcy mieszkańców Równe jest zarazem ważnym węzłem kolejowym, gdyż tu krzyżuje się linie komunikacyjne, łączące Warszawę ze Zdołbunowem i Wilno ze Lwowem.
Obszar miasta wynosi 830 ha, przy czym od roku 1897 przybyło 293 ha. Nieruchomości jest obecnie w Równem 4856, domów mieszkalnych 4422, izb mieszkalnych 25663.
Stan sanitarny miasta polepsza się z roku na rok. Posiada miasto obecnie trzy szpitale: powiatowy samorządowy w Tiutkiewiczach pod Równem, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz żydowski. Miejski ośrodek zdrowia składa się z przychodni przeciwgruźliczej i ocznej, przeciwwenerycznej i ogólnej, stacji opieki nad Matką i Dzieckiem i stacji badania artykułów pierwszej potrzeby.
Równe rozbudowuje obecnie swoją sieć wodociągową, długość sieci ulicznej wynosi już 12.997 m. bież., ilość przyłączeń wodociągowych 254. Na ukończeniu jest wielka stacja pomp hydroforowo-automatyczna. z dwoma agregatami pompowymi o wydajności 12 litrów na sekundę. Miasto posiada 19 automatów wodnych, zaopatrujących ludność w wodę. Długość ulicznej sieci kanalizacyjnej wynosi obecnie 6500 m. bież.. ilość przyłączeń kanalizacyjnych — 135.
Miasto posiada jedno kąpielisko, trzy parki publiczne, trzy skwery, dwa boiska sportowe, dwanaście boisk szkolnych. W ciągu ostatnich lat piętnastu ogółem zabrukowano 73.264 m. kw. ulic, ułożono 10479 m. kw. chodników. Obszar ulic zabrukowanych wynosi 49.145 m. kw. Długość sieci elektrycznej wysokiego napięcia wynosi 12.23, niskiego - 47,11.
W roku szkolnym 1937/38 Równe posiada 15 szkół powszechnych, w tym 9 publicznych (jedna szkoła specjalna dla dzieci upośledzonych umysłowo), szkołę wieczorową dokształcającą, szkołę zawodową żeńską Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, szkolę handlową Polskiej Macierzy Szkolnej, szkolę handlową Żydowskiego T-wa „Oświata", gimnazjum państwowe imienia Tadeusza Kościuszki, koedukacyjne gimnazjum kupieckie Polskiej. Macierzy Szkolnej, gimnazjum koedukacyjne Związku Osadników, gimnazjum T-wa „Oświata", gimnazjum ukraińskie, gimnazjum rosyjskie oraz gimnazjum hebrajskie T-wa „Tarbut". Istnieją w Równem trzy biblioteki publiczne, Wołyńskie Muzeum Gospodarcze, przyjeżdża tu w tygodniowych prawie odstępach Teatr Wołyński im. J. Słowackiego.

 


antora@ihug.co.nz

wersję elektroniczną opracował 
Roman Antoszewski

Nowa Zelandia

listopad  2002

Site Meter